Hizmet Sözleşmesi

Bu Hizmet Sözleşmesi, burada tanımlanan anlamı ile Kullanıcı ve Cihangir Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında www.cihangiryoga.com internet sitesinin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin ve site kullanımının temel şartlarının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kullanıcı tarafından sitede yer alan adımların takip edilmesi ile oluşturulan üyelik ile ve bu Hizmet Sözleşmesi’ni, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hükümlerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan “Aydınlatma Metni” ni okuyup anladığınıza ilişkin kutucuğu işaretlediğiniz anda bu Hizmet Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.

Madde 1. Taraflar

Bu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ak Apt. No:270/D.21 Kadıköy-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Cihangir Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Cihangir Yoga”) ile aşağıda tanımlandığı şekli ile Kullanıcı arasında aşağıda yer alan şartlarda hüküm ifade etmek üzere oluşturulmuştur.

Madde 2. Tanımlar

Duyuru: Cihangir Yoga tarafından www.cihangiryoga.com internet sitesinde zaman zaman Kullanıcı(lar)’ı bilgilendirmek amacı ile yapılan ve duyuru anında geçerlilik kazanan bildirimlerdir.

Erişim Araçları: www.cihangiryoga.com adresine erişim sağlayan Kullanıcı numarası, kullanıcı adı, şifresi ve yetki kodu gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgilerdir.

Kullanıcı: www.cihangiryoga.com internet sitesine giren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları ve bu Hizmet Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kullanıcı Yetkilisi: www.cihangiryoga.com internet sitesinde işlem yapan tüzel kiş olan Kullanıcı(lar)’ı temsile yetkili gerçek kişidir.

Mücbir Sebep: Doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, hükümet tedbirleri, lokavt, esaslı teknik arızalar, Cihangir Yoga tarafından Hizmet verilmesini sınırlayan ya da durduran olaylar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Cihangir Yoga’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Cihangir Yoga’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylardır.

Sistem: Cihangir Yoga internet sitesine ait ve kullanılmakta olan yazılımlarıdır.

Site: www.cihangiryoga.com internet sitesidir. Site, Cihangir Yoga’nın ve sunmuş olduğu hizmetlerin detayının verildiği bir elektronik ortamdır.

Taraf: Ayrı ayrı Kullanıcı veya Cihangir Yoga anlamındadır.

Taraflar: Birlikte Kullanıcı ve Cihangir Yoga anlamındadır.

Madde 3. Üyelik

3.1. Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi için öncelikle, sisteminde üye kayıt formunu doldurarak üyelik başvurusunda bulunması ve tüzel kişiler için güncel oda kayıt belgesi, ticaret sicil kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri ve talep edilebilecek diğer belgeleri sunması gerçek kişiler için ise nüfus cüzdan sureti, ve ikamet belgesini sunması gerekmektedir.

3.2. Kullanıcı’nın üyelik talebi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kabul edilmeyebileceği gibi, Kullanıcı’nın üyeliği de hiçbir gerekçe gösterilmeksizin askıya alabilir veya sona erdirilebilir.

3.3. Kullanıcı, Site’de yer alan Kullanım Koşulları, Güvenlik ve Gizlilik ve bu Hizmet Sözleşmesi’ni onayladığı andan itiabaren burada yer alan tüm hüküm ve kolşulları kabul etmiş sayılacaktır.

3.4. Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı Yetkilisi’ne aittir. Kullanıcı Yetkilisi söz konusu bilgileri sadece site üzerinden işlem yapmak hususunda Kullanıcı onayı ile yetkilendirdiği diğer temsilciler ile paylaşabilir. Kullanıcı Yetkilisi’nin, yetkilendirildiğine ilişkin bilgi, belge ve yetkilendirme yazısı Kullanıcı tarafından sunulacaktır.

3.5. Kullanıcı Site’ye erişmek için kullandığı Erişim Araçları’nı gizli tutmakla yükümlüdür. Söz konusu gizlilik yükümlülüğünün ihlali nedeniyle oluşacak neticelerden ve her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Erişim Araçları’nın yetkili çalışanları dışında üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Cihangir Yoga’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.6. Kullanıcı;

 1. Üye kayıt formunda yer alan bilgilerinin tam ve doğru olduğunu,
 2. Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zarardan sorumlu olacağını,
 3. Cihangir Yoga’nın, Kullanıcı tarafından Site üzerinden sağlanan, iletilen, yüklenen, ve/veya değiştirilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırmak ve bu bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etmekle yükümlü olmadığını,
 4. Sistem ve Site dahilindeki diğer yazılımların Cihangir Yoga’ya ait olduğunu ve Cihangir Yoga tarafından işletildiğini, yazılımlara ilişkin telif hakkının Cihangir Yoga’ya ait olduğunu ve yazılım içeriklerinin fikri ve sınai haklar kapsamında korunduğunu, yazılımları hiçbir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, bedelli veya bedelsiz dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve diğer bir amaçla kullanmayacağını,
 5. Site’de sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken burada belirtilen prosedüre ve kurallara uygun davranacağını, Cihangir Yoga’nın, Site’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uyacağını, hizmetleri Cihangir Yoga tarafından belirlenen şekilde kullanabileceğini, hizmetlere Cihangir Yoga tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz olarak ulaşmayacağını,
 6. Site’de sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu bu Sözleşme içerisinde yer alan şartlara ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun hareket edeceğini ve yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğini, Site üzerinen gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
 7. Site’de kendisi tarafından yapılan tüm işlemlerin kendisi ve/veya yetkilisi tarafından gerçekleştirildiğini/gerçekleştirileceğini, Cihangir Yoga’a sunmuş olduğu iletişim bilgi ve kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgi ve kanalları olduğunu, bu bilgilerin doğruluğunu, bunların Kullanıcı’nın kendisine ait olmamasından veya yetkisiz kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olacağını,
 8. Erişim Araçları’nın gizli tutulması yükümlülüğünün ihlali nedeniyle oluşacak her türlü zarardan ve Erişim Araçları’nın üçüncü bir şahıs tarafından yetkisiz kullanımının sonuçlarından sorumlu olacağını, Cihangir Yoga’ın bu sebeple maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini,
 9. Site üzerinden göndereceği bilgi ve belgeler ile mesaj, elektronik posta veya başka bir şekilde gerçekleştireceği iletişimin hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, söz konusu bilgi, belge veya iletişimler nedeniyle Cihangir Yoga’ya bir dava veya talep yöneltilmesi sonucunda Cihangir Yoga’nın herhangi bir zarara maruz kalması halinde, söz konusu zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini,
 10. Diğer Kullanıcı(lar)’ın Cihangir Yoga hizmetlerini kullanmasını etkileyecek herhangi bir davranışta bulunmamayı ve işlem yapmamayı, diğer Kullanıcı(lar)’ın bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek şekilde işlem yapmamayı ve buna sebep olabilecek bilgi, belge, ileti ve/veya yazılımı Cihangir Yoga’ya yüklememeyi,
 11. Site üzerinden reklam faaliyeti yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı ve buna yönelik teklifte bulunmamayı,
 12. Site kullanılarak elde edilen veri, kayıt, belge veya iletinin rızası dahilinde olduğunu, bu sebeple bilgisayarında meydana gelebilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer zarar ya da kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu,
 13. Cihangir Yoga’nın Sistem’e erişimi olduğunu ve dilediği zaman ve sıklıkla Sistem ve Kullanıcı’nın sayfasını ve işlemlerini izleyebileceğini ve denetleyebileceğini,
 14. Cihangir Yoga’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, Site üzerinden Kullanıcı’ya ait edinilen bilgi ve belgeleri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu madde kapsamındaki beyanlarının eksik, yanlış ya da yanıltıcı olması ya da taahhüt veya yükümlüklerini ihlal etmesi durumunda, Cihangir Yoga tarafından üyeliğinin tek taraflı olarak askıya alınabileceğini veya sona erdirilebileceğini, bu sebeple doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini ve Cihangir Yoga’nın her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.7. Cihangir Yoga;

 1. İşletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak amacıyla ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Sistem’e erişimi sınırlandırabilir, askıya alabilir veya durdurabilir. Sistem’e erişimin sınırlandırılması, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı Cihangir Yoga’nın Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 2. Yargı ve resmi merci karar ve uygulamaları, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, mücbir sebepler, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, onarım çalışmaları, Sistem’de meydana gelebilecek teknik arıza ve benzeri aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerden ve diğer olumsuzluklardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 3. Sistem’de yer alan Kullanıcı bilgilerini hizmetlerin ifası kapsamında ve iletişimi sağlamak amacıyla kullanabilecek olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Cihangir Yoga tarafından saklanacaktır.
 4. Referans kolaylığı veya diğer amaçlarla Kullanıcı’nın Site üzerinden Cihangir Yoga’ın kontrolünde olmayan başka web sitelerine veya içeriklerine linkler vererek geçişini sağlayabilir. Bu linkler söz konusu web sitesini veya içerğini destekleyici nitelikte olmadığı gibi, web sitelerinin ve içeriklerinde yer alan bilgilere veya söz konusu web sitelerinin işleyiş ve idaresine yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Cihangir Yoga’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Bu Sözleşme’de değişiklik yapmak istediğinde, değişiklik talebini Site üzerinden yapacağı bildirim ve ayrıca göndereceği özel ileti ile Kullanıcı’ya bildirir. Bildirimler yapıldığı anda geçerlilik kazanacaktır.
 6. Kullanım koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Duyuru olarak yayım anında yürürlüğe girer.

Madde 4. İşlemler

4.1. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı isim/unvan altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur ve yalnızca banka hesabından yetkilinin yapacağı işlemler geçerli kabul edilecektir. ATM’lerden kartsız bankacılık kullanılarak yapılan transferler kabul edilmeyerek gönderilen miktar hesaba iade edilecektir.

4.2. Her bir işlem için gerekli olan sürede işlemin yapılmaması nedeni ile doğabilecek zarar veya farklardan Cihangir Yoga sorumlu değildir.

4.3. Cihangir Yoga, her zaman, şüpheli gördüğü işlemleri durdurma hakkına sahiptir.

4.4. Her bir işleme ilişkin fatura, Kullanıcı’nın Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu adresine gönderilecek olup adresin Kullanıcı tarafından yanlış girilmesi nedeni ile faturanın ulaşmamasından Cihangir Yoga sorumlu değildir.

Madde 5. Mücbir Sebep

Sözleşme’nin yürülük tarihine var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep hali devam ettiği sürece, sözleşme hükümleri taraflar arasında askıda kalır ve taraflar bu süre içerisinde herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebebin ortadan kalkacağı tarihe kadar sözleşme askıya alınmış sayılacak ve ALICI’nın üyeliği mücbir sebep hali süresince dondurulmuş sayılacak ve mücbir sebep süresi kadar süre üyeliğine eklenecektir.

Madde 6. Gizlilik

Site kullanımı dahilinde yer alan gizlilik koşulları Güvenlik ve Gizlilik hükümleri dahilinde düzenlenmiş ve söz konusu Güvenlik ve Gizlilik Hükümlerine tabidir.

Madde 7. Bildirimler

Bu Sözleşme kapsamında yapılacak olan Tüm bildirimler Taraflar’ca belirtilen adreslerine yazılı olarak gerçekleştirilecektir. Şu kadar ki, Cihangir Yoga’nın, Site’de yer alan Duyurular bölümünde yapacağı tüm bildirimler Kullanıcı’ya bildirilmiş kabul edilecektir.

Madde 8. Delil

Bu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Aydınlatma Metni, Kullanım Koşulları ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası nedeni ile doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Cihangir Yoga defterler ve kayıtları delil kabul edilecektir.

Madde 9. Geçerlilik

Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca geçersiz kabul edilmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez ve Sözleşme diğer maddeleri ile yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 10. Vergi, Resim ve Harçlar

Bu Sözleşme’nin uygulanması nedeni ile doğabilecek tüm vergi, resim ve harçlar ilgili Taraf’ın yasal yükümlülüğü oranında ilgili Taraf’ça ödenecek olup damga vergisi Kullanıcı tarafından ödenecektir.

Madde 11. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca hazırlanmış olup, uyuşmazlık halinde İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Madde 12. Süre ve Fesih

12.1. Bu Sözleşme ekleri ile birlikte Kullanıcı tarafından ilgili kutucuğun işaretlenmesi sureti ile onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

12.2. Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında Kullanıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Cihangir Yoga, Sözleşme’yi her zaman tüm tazminat hakları saklı kalmak kaydı ile fesih hakkına sahiptir.

12.3. Cihangir Yoga sebep göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Bu Sözleşme ve ekleri Kullanıcı tarafından ilgili kutucuğun onaylanması ile yürürlüğe girer.

İletişim ve destek için lütfen www.cihangiryoga.com adresinde yer alan “İletişim” bölümünü ziyaret ediniz.

Cihangir Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.