Covid-19 Bilgilendirme

COVID-19 POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasında, Şirketimiz tarafından stüdyolarımızda Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında alınacak tedbirler ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve sair Bakanlıklar tarafından yayınlanan genelgeler ve rehberler uyarınca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. İşbu Covid-19 Politika ve Prosedürleri Hakkında Üyelik Sözleşmesi Eki, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bireysel yükümlülüklerin belirlenmesi adına, Covid-19 politikalarına ve üyelerin uyması gereken kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; Taraflar arasında yürürlükte bulunan Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Üye, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri uyarınca Covid-19 politikaları kapsamında Şirketimiz tarafından alınan ve stüdyo girişlerinde ve stüdyo içerisinde sair alanlarda ilan edilen tedbirlerle ilgili bilgi sahibi olduğunu ve alınan tüm bu tedbirlere uyacağını, bu minvalde stüdyo içerisinde yapılan uyarılara uygun hareket edeceğini; Şirketimiz tarafından çeşitli mecralardan ilan edilecek ve/veya tebliğ edilecek olan kural ve bildirimlere ve aşağıdaki hususlara aynen riayet edeceğini; işburada belirtilen hususlarda resmi merci kararları doğrultusunda değişiklik yapılması gerektiği takdirde bu değişikliklerin üyelik sırasında vermiş olduğu iletişim bilgilerine yapılacak bildirimle ve/veya internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kendisine tebliğ edileceğini ve bu tebliğler ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. Yasal mevzuat uyarınca, kronik rahatsızlığı bulunan, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi mevcut olan kişilerin ve huzurevi, cezaevi, bakım merkezi çalışanları stüdyoya alınmayacak olup; Üye bu hususu bildiğini ve stüdyoya alınmasına engel teşkil eden bir husus olmadığını ve stüdyoya girişinin bu kriterleri sağlaması şartına bağlı olduğunu beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu maddede belirtilen hususlarda herhangi bir suretle yanıltıcı beyan veya eylemde bulunmayacaktır.

ii. Gerektiği takdirde yasal mevzuat uyarınca stüdyolarımızın girişlerinde ateş ölçümü yapılacak olup; ateşi 38°C’den yüksek olanlar kişiler stüdyoya alınmayacaktır. Üye, ateş ölümü uygulamasının yasal mevzuat gereği olduğunu bildiğini, stüdyo girişlerinde ateş ölçümü yapılmasına onay ve açık rıza verdiğini, ateşinin 38°C’den yüksek olması halinde stüdyoya alınmaması hususunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ateş ölçümü uygulaması yapıldığı takdirde, ölçüm sonuçları Şirketimiz tarafından hiçbir suretle kaydedilmeyecek, aktarılmayacak ve/veya bir veri kayıt sisteminin parçası haline getirilmeyecek veya başkaca bir suretle işlenmeyecektir.

iii. Üye, stüdyo girişinde ve/veya içerisinde asılı olan, Covid-19 kapsamında alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme ve talimatları okumak ve bunlara harfiyen uymakla yükümlüdür.

iv. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde stüdyolara üye alımı kapasitesi T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından uygun görülen metrekareler üzerinden belirlenecektir. Üye, diğer üye, müşteri ve çalışanlar ile arasındaki sosyal mesafeyi koruyacaktır.

v. Üye stüdyoya girmeden önce maske takacak ve maske kullanımı kurallarına uyulacaktır. Maskesiz üye stüdyoya alınmayacaktır. Stüdyoda da maske takmaya devam edilecek, pratik sırasında maske çıkarılabilecektir. Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmayacaktır.

vi. Stüdyo içerisinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacaktır. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunacak ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacaktır.

vii. Pratikler sırasında eller yüze değdirilmeyecektir. Kişisel havlu kullanılacaktır.

viii. Kontrollü normalleşme süreci zarfında stüdyo içerisinde üye ve çalışanların toplanabileceği su sebili, dinlenme odaları, yiyecek ve içecek servisi yapılan benzeri yerler kapatılacaktır. Üyeler, yiyecek ve içecek talebinde bulunmayacaktır

ix. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında üyelerin beklemesine izin verilmeyecektir.

2. Üye, Covid-19 Salgını Kapsamında Üyelik Formunda beyan ettiği ve bunun dışında stüdyoya giriş yapması ve/veya stüdyoyu kullanması için gerekli olması hasebiyle Şirketimiz ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu yükümlülüğe aykırılık halinde Şirketimiz ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlar dâhil her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üye, işbu belgede sayılan kurallara ve işbu belgede sayılmasa bile resmi mercilerin veya otoritelerin kararlarına, uyarı, talimat, yönlendirme ve tavsiye niteliği taşıyan beyanlarına harfiyen uyacağını; bu süreçte bireysel ve toplumsal sorumluluk ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, bu hususlara aykırı hareket etmesi halinde ve/veya başkaca bir nedenle meydana gelecek hastalık v.b. durumlardan Şirketimiz’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üye, Covid-19 Salgını kapsamında alınan ve/veya alınacak tedbirlerden bahisle Üyelik Sözleşmesi’nde anılan haklara halel getirildiği ve/veya Şirketimiz tarafından ayıplı hizmet verildiği iddiasında bulunamaz.